زیست غیررسمیِ شهری: تولید فضا و پرکتیس‌های برنامه‌ریزی شهری
آرشیو, سطح سه, فضا و برنامه‌ریزی

زیست غیررسمیِ شهری: تولید فضا و پرکتیس‌های برنامه‌ریزی شهری

آنانیا روی بر گذر از مفهوم‌پردازی رسمی/غیررسمی به سوی فرآیندهای غیررسمی‌سازی اصرار می‌ورزد. به بیانی دیگر ما باید از تعریف غیررسمیت به مثابه بخش حاشیه‌ای فرا رویم و به عرصه‌ی فراختر اقتصادی-سیاسی که غیررسمی‌سازی را بوجود آورده است بپردازیم.

میان ما در شهر
سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

میان ما در شهر: مادیت، سوبژکتیویته و اجتماع در عصر شهری‌شدن جهانی

در این مقاله چالش‌های مفهومیِ پیش رویِ سوبژکتیویته و اجتماع، در عصر شهری‌شدنِ جهانی را مورد بررسی قرار می‌دهم. محیط شهری از مجموعه‌ی پیچیده و در هم تافته‌ای از موجوداتِ انسانی و ناانسانی تشکیل شده است. بنابراین سوبژکتیویته‌ی سیاسیِ شهری از خلالِ رابطه‌ای مشخص با مادیت[=ماتریالیته] قوام می‌یابد

تبدیل شدن شهر به جهان
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری

شیوه‌­ی تصویر جهان پیامدهای واقعی دارد، چرا که می‌تواند یا سبب گشوده‌شدنِ امکانات برای کنش شود و یا آن‌ها را مسدود سازد

جان فریدمن
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی

فريدمن: جان زيبا!

همزمانی انتشار ترجمه‌ی مقاله‌ی تبدیل‌شدن به اوربان: طبق کدام معیار؟ با درگذشت فريدمن بهانه‌ای شد تا به‌اجمال به میراثش برای برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزان بنگریم. جان فريدمن، پروژه‌ای بزرگ برای کندوکاو در ذهن وصله‌پينه‌ای، و سوژ‌ه‌ی سپرانداخته در جامعه‌ی معاصر سرمايه‌داری است، اما در اين مختصر فقط مختصات نظری، و نه تاريخی، اين فيگور نشانه‌گذاری خواهد شد

تبدیل شدن به اوربان، طبق کدام معیار
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

تبدیل‌شدن به اوربان: طبق کدام معیار؟

در این فصل، به سه سوأل پرداخته‌ام: اول، زبان پژوهش‌ اوربان چیست، یا به بیان دقیق‌تر، وقتی از امر ربان حرف می‌زنیم، منظورمان چیست؟ دوم، چرا باید وقتی پژوهش می‌کنیم، مخصوصاً در آسیا، تمام توجه‌مان معطوف به مناطق شهروستایی باشد؟ و سوم، تصور چه کسی از سیتی اعتبار دارد؟ در پایان با تأملاتی درباره‌ی پژوهش اوربان در آسیا توسط پژوهشگران غربی و آسیایی این فصل را خاتمه می‌دهم.

Justice
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

عدالت، سیاست و خلق فضای شهری

این منطق که نابرابری اقتصادی همه‏‌ی اَشکال فرودستی را دربر می‏گیرد، سه مشکل جدی دارد. اولاً هم نظریه و هم شواهد تجربی عکس این را نشان می‏‌دهند