speculative-urbanism
آرشیو, سطح یک, فضا و دموکراسی

شهرگراییِ بورس‌بازانه و ایجاد شهر جهانیِ بعدی

در این نوشته بر این تمرکز می‌کنم که اجتماعات روستایی چگونه به قلب فرایند ایجاد شهر جهانی پرتاب شده‌‏اند و این‌که فرایند سلب مالکیت، چگونه شکل دولت را تغییر می‌دهد

نظریه پردازی عاملیت سیاسی
آرشیو, سطح دو, فضا و دموکراسی

سوژه‌، کنش و پولیس: نظریه‌پردازی درباره‌ی عاملیت سیاسی

ما سیاست را پدیده‌ای رابطه‌ای (relational) می‌فهمیم. یعنی آن‌چه امور را از لحاظ سیاسی مهم می‌کند به شرایط و زمینه‌‌ی موجود بستگی دارد. برای ما سیاست درباره مسائل مهم است، چه این مسائل در چارچوب سیاست‌های دولتی و چه درباره‌ی زندگی روزمره افراد باشد.

میان ما در شهر
سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

میان ما در شهر: مادیت، سوبژکتیویته و اجتماع در عصر شهری‌شدن جهانی

در این مقاله چالش‌های مفهومیِ پیش رویِ سوبژکتیویته و اجتماع، در عصر شهری‌شدنِ جهانی را مورد بررسی قرار می‌دهم. محیط شهری از مجموعه‌ی پیچیده و در هم تافته‌ای از موجوداتِ انسانی و ناانسانی تشکیل شده است. بنابراین سوبژکتیویته‌ی سیاسیِ شهری از خلالِ رابطه‌ای مشخص با مادیت[=ماتریالیته] قوام می‌یابد

شهری‌شدن سوئیس
آرشیو, سطح سه, فضا و دموکراسی

شهری‌شدن سوئیس

نقطه‌ی آغاز در تحلیلِ اشکالِ شهری‌شدنِ معاصر در سوئیس یک مشاهده‌ی اساسی است: این‌که شهرهای این کشور هنوز نسبتاً کوچک‌اند. کشور سوئیس دارای یک ساختار شهری با شهرهای کوچک و شهری­‌شدن فوق‌العاده غیرمتمرکز است

اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و دموکراسی

اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی

در نظرگرفتن «حوزه‌ی عمومی» ‌به‌‌عنوان عرصه‌‌ای برای مباحثه و مشارکت سیاسی و متعاقباً قرار دادن آن به‌عنوان زیربنای حکمرانی دموکراتیک، تاریخی بلند و پرآوازه دارد.

تبدیل شدن شهر به جهان
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری

شیوه‌­ی تصویر جهان پیامدهای واقعی دارد، چرا که می‌تواند یا سبب گشوده‌شدنِ امکانات برای کنش شود و یا آن‌ها را مسدود سازد