جهانی سازی انباشت اولیه
آرشیو, دیالکتیک سرمایه, سطح یک, فضا و فلسفه

جهانی‌سازی و انباشت اولیه: ادای سهم ماركسيسم ديالكتيكیِ ديويد هاروی

يكی از مهم‌ترين ادای سهم‌های ديويد هاروی به بحث‌های كنونی نظريه‌ی ماركسيستی، پافشاری او بر اين است كه جهان، نه از «چيزها» بلكه از «فرايندها» تشكيل می‌شود.