اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و دموکراسی

اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی

در نظرگرفتن «حوزه‌ی عمومی» ‌به‌‌عنوان عرصه‌‌ای برای مباحثه و مشارکت سیاسی و متعاقباً قرار دادن آن به‌عنوان زیربنای حکمرانی دموکراتیک، تاریخی بلند و پرآوازه دارد.

کاسبکارسالاری
آرشیو, سطح یک, فضا و سرمایه

از مدیریت‌گرایی تا کاسب‌کارسالاری‌: دگرگونیِ حکمرانی شهری در سرمایه‌داری متأخر

.درنتیجه‌ی غلبه‌ی کاسب‌کارسالاری شهری سوبسیدهای دولت محلی به سرمایه تعلق می‌گیرد در حالی که افق ارائه‌ی خدمات به فقرا بیش از پیش رنگ می‌بازد