کاسبکارسالاری
آرشیو, سطح یک, فضا و سرمایه

از مدیریت‌گرایی تا کاسب‌کارسالاری‌: دگرگونیِ حکمرانی شهری در سرمایه‌داری متأخر

.درنتیجه‌ی غلبه‌ی کاسب‌کارسالاری شهری سوبسیدهای دولت محلی به سرمایه تعلق می‌گیرد در حالی که افق ارائه‌ی خدمات به فقرا بیش از پیش رنگ می‌بازد