space knowlage power
آرشیو, سطح سه, فضا, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و فلسفه

ميشل فوكو: فضا، دانش و قدرت

فوكو بر آن است كه از سده‌ی هیجدهم به این سو پزشكی و سیاست، با ملاحظه و ضرورتِ اقدام در سیتی‌هایی كه به‌طورِ فزاینده بر جمعیت‌شان افزوده می‌شد، به هم گره می‌خورند. پزشكی به‌سان یك انضباط در فرایندها، تكنیك‌ها و مداخلاتی درگیر شد كه شدیداً در پیوند با تحولات، اهداف و مقاصد سیاسی قرار داشتند

جهانی‌گرایی جدید اوربانیسم جدید
آرشیو, سطح یک, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و سرمایه

جهانی‌گرایی جدید، شهرگرایی جدید: اعیانی‌سازی به‌سان راهبردِ شهریِ جهانی

زبانِ بازآفرینی می‌کوشد تلخیِ اعیانی‌سازی را شیرین جلوه دهد. دقیقاً به این خاطر که زبانِ اعیانی‌سازی بیانگر حیله‌ی طبقاتیِ موجود در « بازآفرینی» شهر است، در نتیجه از دید بسازبفروش‌ها، سیاست‌مدارها و سرمایه‌دارها واژه‌ی زشتی است